ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ROYAL THAI AIRFORCE RENEWABLE ENERGY "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554" กองทัพอากาศมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งการวิจัยและการเรียนรู้ชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนและบริการข้อมูลด้านพลังงานทดแทนให้ข้าราชการครอบครัวและประชาชนทั่วไปด้วยการจัดสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการแสดงองค์ความรู้ในพลังงานด้านต่าง ๆอย่างครบวงจรเริ่มต้นเตรียมการในปี 553พร้อมดำเนินกิจการได้เมื่อเดือนมีนาคม 2556
วิทยากร
วิทยากร
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
วิทยากร อาคารพลังงานไบโอดีเซล น.ท.สัญญา แสนทวี
วิทยากร อาคารพลังงานลม พ.อ.อ.รณชัย พิพัฒน์เพ็ญ
วิทยากร อาคารพลังงานชีวมวล ร.อ.ชัช ชัยชมพู
วิทยากร อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ท.กิตติธัช อุปนันท์
วิทยากร อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ท.ศราวุธ มูลจันทร
วิทยากร อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน น.ส.พลอยณัชชา เกิดรอดนิธิวัฒน์
วิทยากร อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน จ.ท.เอกชัย ศรีบุญ
วิทยากร อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน จ.ต.คณาธิป เรืองมนตรี