ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ทอ. ในปี 2553 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553–2568 เพื่อใช้การขับเคลื่อนรวมทั้งกำหนด ทิศทาง กรอบการดำเนินการ พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศให้ก้าวหน้าทัน กับ การเปลี่ยนแปลงของ สภาวะแวดล้อมด้านพลังงาน และดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
โครงการยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
ในปี 2556 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก เฉลิม ตรีเพ็ชร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศได้ทบทวนแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2553–2568 ที่ถูกกำหนดไว้ระหว่าง ปีพ.ศ.2553–2557 พร้อมจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.2556–2560 เพื่อเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และสามารถติดตามการดำเนิน การปฏิบัติเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
01 05
ระยะที่ 1 พ.ศ.2553–2557 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีการจัดหา ติดตั้ง และใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับเป็นพลังงานสำรองให้กับหน่วยงาน กองทัพอากาศอีกทั้งยังใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานความร้อนและใช้ไบโอดีเซลเชื้อเพลิง ระดับชุมชน
02
03
04
ระยะที่ 2 พ.ศ.2558–2562 จะมีการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มากขึ้น ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์ โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดให้มี การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของกองทัพอากาศ รวมถึงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โดยเน้นการจัดการความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อภารกิจของกองทัพอากาศ เป็นหลัก ระยะที่ 3 พ.ศ.2563–2568 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ กองทัพอากาศ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนา พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือ มุ่งหวังที่จะสามารถผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยานอีกด้วย
เป้าประสงค์ที่สำคัญ
เป้าประสงค์ที่สำคัญคือการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของกองทัพอากาศภายใน พ.ศ.2560 โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
ร้อยละพลังงานไฟฟ้าทดแทน
ร้อยละปริมาณแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้
ร้อยละปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตได้
06