อาคารพลังงานชีวมวล Biomass
อาคารพลังงานชีวมวล อาคารจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล ( Biomass ) เป็นพลังงานทดแทนโดยใช้ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน จากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์ เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำโดย นำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต ไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (เช่น น้ำมัน) ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด และอาจ หมดลงได้ ชีวมวลเล่านี้มีแหล่งที่มาต่างๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร(agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผังอาคารพลังงานชีวมวล